Hlavné témy

Aby sa dosiahli ciele Aliancie pre podporu recyklácie, boli stanovené 4 hlavné témy

Cieľom je uľahčiť správu základných údajov. Na tento účel sa na národnej a medzinárodnej úrovni vytvára jednotná, automaticky spracovateľná databáza informácií o obaloch relevantných z hľadiska udržateľnosti. Dôraz sa kladie na definície a opisy obsahu, vytváranie technických možností a šírenie informácií o atribútoch základných údajov.

Správa kmeňových údajov (Master Data Management - MDM) je proces, ktorý zabezpečuje integritu, konzistenciu a dostupnosť kľúčových údajov v podniku. Tieto kľúčové údaje, ktoré sa považujú za kmeňové údaje, sa zvyčajne týkajú zákazníkov, produktov, položiek, zásob a iných podobných údajov. Cieľom správy kmeňových údajov je zjednotiť a štandardizovať údaje v rôznych systémoch a zdrojoch s cieľom zlepšiť ich kvalitu a umožniť lepšiu analýzu a rozhodovanie. MDM sa často používa v spojení so správou údajov s cieľom zabezpečiť správu údajov v rámci organizácie.

Komunikácia medzi partnermi by mala podporovať informovanosť koncových používateľov o obehovom hospodárstve a recyklácii.

Cieľom zúčastnených spoločností je ukázať riešenia, ako možno v obaloch použiť viac kvalitných recyklátov (rôznych úrovní kvality) zo zberu v domácnostiach a ako možno znížiť náklady na recykláty.

Cieľom je spoločne vypracovať stratégie na zníženie objemu obalov a zaviesť vhodné opatrenia. Na tento účel sa vyhodnocuje súčasný stav existujúcich trhových riešení a hľadajú sa inovatívne a uskutočniteľné prístupy, aby sa obaly zmenšili aspoň tam, kde sa im nedá vyhnúť.