Ambasádori

Okrem členov projektového tímu sú jednotlivé kategórie obalov zastúpené ambasádormi - významnými osobnosťami v danej oblasti.

Úloha ambasádora v Aliancii pre podporu recyklácie je zameraná na propagáciu a podporu udržateľných a ekologických postupov recyklácie. Ambasádor vymenovaný do tejto funkcie by mal mať odborné znalosti a nadšenie pre ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Jeho úlohou je predstavovať a propagovať iniciatívy súvisiace s recykláciou. Ambasádor pôsobí aktívne v rámci sektoru/kategórie výrobkov s cieľom presadzovať spoločné zásady obalovej politiky s dôrazom na podporu recyklácie a používania recyklovaných materiálov ako surovín.

 

Tu je niekoľko kľúčových aspektov tejto úlohy:

  • Recyklačný ambasádor by mal aktívne podporovať povedomie a informácie o význame recyklácie a jej výhodách. To môže zahŕňať verejné vystúpenia, účasť na konferenciách a stretnutiach, písanie článkov a poskytovanie rozhovorov pre médiá. Cieľom je zvýšiť povedomie a pochopenie verejnosti a vlád o význame a praktických aspektoch recyklácie.
  • Podpora výskumu a inovácií - Podpora výskumu a vývoja nových recyklačných technológií a postupov.
  • Spolupráca medzi jednotlivými trhmi - Môže zahŕňať výmenu osvedčených postupov, aktívnu spoluprácu.
  • Vyjednávanie - Ambasádori by mali využívať svoje schopnosti na vyjednávanie a presadzovanie spoločných cieľov a záujmov v oblasti recyklácie.


Ambasádor v Aliancii pre podporu recyklácie má preto kľúčovú úlohu pri presadzovaní udržateľných a environmentálne vhodných recyklačných postupov. Jeho úlohou je zvyšovať povedomie, podporovať spoluprácu, vyjednávať a presadzovať inovácie v tejto oblasti.

Ambasádori

Ing. Daniel Sventek

Ryba Žilina

riaditeľ nákupu a konateľ spoločnosti