ECR komunita

Čo je ECR?

Česko-Slovenská Iniciatíva ECR bola založená v januári 2001 ako spoločná, neutrálna platforma s cieľom propagovať spoluprácu a využívanie osvedčených metód a postupov, zdieľať príklady najlepšej praxe a podporovať ďalšie vzdelávanie odborníkov v rámci celého sektora.

Poslanie ECR

Iniciatíva ECR (Efficient Consumer Response) je spoločnou aktivitou obchodných reťazcov, výrobcov a dodávateľov. Jej hlavnou úlohou je zvýšiť efektivitu a znížiť nákladovosť v rámci dodávateľského reťazca trvalo udržateľným spôsobom. Princípom činnosti ECR je intenzívna spolupráca jednotlivých členov na optimalizácii procesov v odvetví obchodu a logistiky.

 

Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom spolku je Valné zhromaždenie. Prístup na valné zhromaždenie majú všetci členovia spolku. Koná sa jedenkrát ročne. Organizácia valného zhromaždenia býva spojená s Výročnou konferenciou ECR, spoločným stretnutím členov, na ktorej predstavujeme výsledky aktivít za minulé obdobie a plánované aktivity a projekty.

Poradným orgánom spolku je Predsedníctvo. V aktuálnej podobe je Predsedníctvo 4 členné a zloženie je v pomere 2 zástupcovia obchodu a 2 zástupcovia výrobcov. V súčasnosti je zložené zo zástupcov spoločností Albert a Makro C&C na strane obchodu a Nestlé a Unilever na strane výrobcov.

Výbor spolu predsedajúcich je kolektívnym štatutárnym orgánom spolku. Jeden zo spolu predsedajúcich zastupuje záujmy obchodu a jeden záujmy výrobcov/dodávateľov.

Stála kancelária - zaisťuje bežný chod spolku a všetky administratívne, finančné a organizačné úlohy. Koordináciu aktivít ECR zaisťuje GS1 Czech Republic.

Pracovné skupiny – hlavná činnosť ECR je realizovaná v spoločných tímoch, do ktorých členovia delegujú svojich zástupcov na základe odbornosti.

Pre viac informácií o komunite ECR kontaktujte:

Tomáš Martoch

GS1 Czech Republic

Senior Manager ECR